Nieuws

19e Nieuwsbrief van de Vrienden van Al-Falah, januari  2018

Alweer een jaar voorbij. Opnieuw zijn er in Quetta, ondanks de moeilijke levensomstandigheden, studenten afgestudeerd en opnieuw zijn er aanvragen voor studiebeurzen bijgekomen. Wij, in ons rijke landje, kunnen ons moeilijk een voorstelling maken van de moeite en het doorzettingsvermogen, die het kost om zover te komen. We hopen dat de afgestudeerden een goede baan zullen vinden en we zullen het komende jaar weer ons best doen om zoveel mogelijk kandidaten een beurs te geven. Daarvoor is jullie bijdrage onontbeerlijk. Voor de komende drie jaren zullen we aan onze toezeggingen kunnen voldoen, maar voor nieuwe beurzen is helaas (nog) geen ruimte.

In december heeft er weer een aanslag plaatsgevonden, nu op een kerk in Quetta  waarbij minstens negen doden en veel gewonden zijn gevallen. Maar het leven gaat door, ook bij de Salesianen, die treuren over het recente overlijden van Peter Zago. Hij was weliswaar met pensioen, maar hij heeft  veel goed werk verricht in Quetta.  Sami, een kortgeleden afgestudeerde Salesiaan, is er nu enthousiast aan de slag gegaan.

Onze  voorzitter Han Schellart is dit jaar weer in Quetta geweest om plannen te maken voor het komende jaar. Hier vinden jullie het verslag van zijn reis.

Bezoek Quetta   14-28 november 2017

Op de eerste avond van mijn bezoek aan Quetta werd  ik uitgenodigd voor het avondeten bij de zusters  van het meisjes hostel,  de laatste uitbreiding van het Don Bosco Center.  Ook de jongens van Al-Falah waren erbij. Een warm avondmaal verzorgen is geen eenvoudige zaak hier. Omdat in grote delen van Quetta de gasdruk regelmatig wegvalt, moet het avondeten al om vier of vijf uur ’s morgens klaar gemaakt worden. Dit raakt niet alleen de zusters, maar veel mensen, vooral in de armste wijken van de stad. En dat zijn er veel, want Quetta breidt zich nog steeds geweldig uit.Geen echte ontwikkeling, maar alleen meer van hetzelfde. Onverharde wegen vol met gaten, open riool, wegvallen van de gasdruk, onderbreking van de elektra, verkeersopstoppingen, nu niet meer in het centrum, maar in de wijken daarbuiten.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zoals gezegd, is het Don Bosco centrum uitgebreid met een hostel voor meisjes. En sinds mei is er  een Pakistaanse Salesiaan gekomen. Father Sami is na zijn opleiding in de Filippijnen teruggekomen naar Pakistan en werkt nu in Quetta. Hij is jong en enthousiast, spreekt de taal en kent de cultuur. Hij houdt zich intensief bezig met de jongens van Al-Falah.

Het studiebeurzenprogramma loopt goed. Op twee punten is het programma bijgesteld. Omdat de regering van Baluchistan zelf de opleiding van verpleegkundigen uit de eigen provincie stimuleert en daarvoor ruime studie beurzen ter beschikking stelt, is onze steun voor deze opleiding overbodig geworden. Op de tweede plaats was bij het begin afgesproken dat studenten zelf 25 % van de studiekosten zouden betalen. Een aantal van de studenten heeft zich hieraan niet gehouden en daarom is besloten hun studiebeurs voorlopig  te stoppen afhankelijk van de reden van wanbetaling. Eén student heeft het afgelopen jaar zijn vader en moeder verloren. Voor hem geldt de stopzetting van de beurs dus niet.

Er zijn ook positieve uitzonderingen. Zo vertelde de vader van een studente dat hij enkele jaren geleden zijn huis verkocht had en in zoiets als wat in Nederland een “sociale huurwoning van de regering” zou heten was gaan wonen. Van het geld van de verkoop van zijn eigen huis had hij het onderwijs van twee van zijn zonen tot nu toe kunnen betalen. Zijn oudste zoon heeft een artsenopleiding in de Oekraïne afgemaakt. Zijn tweede zoon volgt het tweede jaar van die opleiding en zijn dochter Sharon doet een bachelor in Quetta en krijgt daarvoor van een beurs van de Salesian Social Welfare Society. Tot zover het verslag van Han

Vernieuwende aanpak

Jullie hebben al een tijd niets van ons gehoord, maar we hebben niet stil gezeten. We hebben als bestuur van Friends of Al-Falah zitten  nadenken over een vernieuwende aanpak van fondswerving, nu de subsidies grotendeels zijn weggevallen.  Een van de plannen is om nieuwe donateurs de mogelijkheid te geven om  met een bepaald bedrag per jaar bij voorbeeld de leermiddelen of het collegegeld voor een student te bekostigen.

Ook hebben we het idee opgevat om nieuwe, jongere, misschien niet direct-betrokken leden aan te trekken via social media. Omdat ons bestuur voor het merendeel uit 60-plussers bestaat, is onze ervaring daarmee zeer gering. Onze vraag aan jullie is nu of jullie iemand zouden weten die bereid is om ons hiermee te helpen. Misschien is er iemand in het onderwijs die hier een klein project van kan maken?

Voorlopig overzicht van de financiële resultaten

De resultaten zijn nog voorlopig i.v.m. nog te ontvangen gegevens van de SNS bank, waar de Stichting een spaarrekening aanhoudt. De betaalrekening is bij de ING. Na ontvangst van de jaaroverzichten van ING en SNS zal een definitieve balans en staat van baten en lasten voor 2017 worden opgesteld en worden opgenomen op de website. Het jaaroverzicht van de SNS komt pas in maart.

In 2017 heeft de Stichting een bedrag van €15.000  overgemaakt naar Pakistan, €10.000 voor ondersteuning van het jongerenhuis Al-Falah en €5.000  voor het studiebeurzen- programma. De laatste betaling is gedeeltelijk een voorschot voor de studiebeurzen in 2018. De donaties van particulieren zijn in 2017 wat opgelopen – tot €9.325  - maar er zijn geen donaties meer ontvangen van instellingen. Een in 2016 ontvangen donatie van €1.500  hebben we moeten terugstorten omdat de regering van Baluchistan niet langer donaties voor de opleiding van geneeskundigen accepteert.

De kosten in Nederland voor bankzaken en website bedroegen in 2017 €565. De totale uitgaven waren €7.825 hoger dan de inkomsten. Dit verschil heeft de reserves van de Stichting bij SNS en ING gezamenlijk teruggebracht tot €48.132. Dit bedrag is nog voorlopig.

We  willen donateurs graag wijzen op de mogelijkheid om het werk  onder de christelijke minderheid in Quetta te steunen d.m.v. een legaat. Gaarne geven wij hierover aanvullende informatie. Bel of mail naar Martin Zwanenburg ((tel. 078-6171393; e-mail: m.zwanenburg@gmail.com).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18e Nieuwsbrief van de Vrienden van Al-Falah

januari  2017

Beste Vrienden van Al-Falah,

We beginnen deze nieuwsbrief met droevig nieuws. Op 23 augustus jl is onze penningmeester Hans Holthaus onverwacht overleden. Jarenlang heeft hij toegewijd en nauwgezet  de financiën van onze stichting bijgehouden. We zijn hem  daarvoor  dankbaar. We missen hem zeer. Gelukkig heeft Martin Zwanenburg, lid van ons bestuur, zich bereid verklaard de taak  van Hans over te nemen. Het zal wel enige tijd vergen voor alles naar behoren geregeld is. Vandaar dat er geen financieel jaaroverzicht van 2016 in deze nieuwsbrief voorkomt. Dit zal in de eerste helft van 2017 verstuurd worden en zal dan ook op de website te vinden zijn.

Zoals het was toen pater Otto nog leefde, zal het nooit meer worden. De steun die hij “zijn” jongens gaf in het jongerenhuis, niet alleen bij hun schoolwerk, maar ook op emotioneel gebied, was uniek. Nu hebben de Salesianen zijn werk in handen, waar we heel blij mee zijn.

De Stichting FoA steunt het Social Welfare Project dat oud-leerlingen van Otto onder leiding van de Salesianen recent hebben opgezet. Onderdeel van dit project is het verlenen van studiebeurzen. Steunend op de ervaring in het verleden is het programma het afgelopen jaar gereorganiseerd, waardoor de efficiëntie van het project sterk verbeterd is. Er is een duidelijk  en transparant selectieprogramma ontwikkeld, waarbij op de volgende zaken gelet wordt:

- Beurzen zijn alleen voor directe school- en collegegelden, niet voor andere kosten zoals studiemiddelen, transport en levensonderhoud.

- School- en collegegelden worden rechtstreeks  aan het onderwijs instituut betaald.

- Betalingen worden alleen gemaakt nadat  de student toegelaten is tot de school of het onderwijsinstituut.

- Studenten betalen zelf 25% van de school- of collegegelden. Betaling hiervan gebeurt in maandelijkse termijnen. De ondersteuning van Al-Falah gaat om €50 tot €300 per student per jaar.

- Studenten ondertekenen een officiële verklaring waarin staat dat zij de beurs zullen terugbetalen indien zij de studie niet afmaken.

- Bij de verpleegstersopleiding heeft het streven naar (grotere) onafhankelijkheid van Baluchistan een gunstig gevolg gekregen. Het was namelijk voorheen voor vrouwen en meisjes uit Baluchistan heel moeilijk om toegelaten te worden tot de opleiding tot verpleegster. Alle plaatsen werden bezet door kandidaten uit de Punjab. Daar heeft de regering van Baluchistan nu een einde aan gemaakt. Alléén kandidaten uit Baluchistan worden nog toegelaten. Bovendien is de opleiding nu gratis en betaalt de regering ook de kosten voor levensonderhoud .

In 2016 heeft de Stichting  57 nieuwe studenten/-s  een beurs kunnen geven voor uiteenlopende opleidingen. Voor een aantal is dit een eenjarige ondersteuning, voor enkelen een meerjarige universitaire studie. Van alle studenten wordt een uitgebreid dossier met hun vorderingen aangelegd.

In 2016 heeft  de eerste Pakistaanse Salesiaan zijn opleiding afgemaakt. Pater Noble heeft de leiding in het Don Bosco Technical Center in Lahore overgenomen van Peter Zago, die met pensioen is gegaan. Dit voorjaar zal een andere Pakistaan zijn opleiding bij de Salesianen in Manilla afronden en terugkomen naar zijn land. We verwachten en hopen dat hij de leiding van het DB Learning Centrum in Quetta zal overnemen.                                                                                                                 
Hier volgt een kijkje in het leven van één van onze beursstudenten. Feouna volgt een opleiding voor apothekersassistente. Haar vader is al twintig jaar schoonmaker in het  Baluchistan Medical College. Haar moeder heeft geen werk. Ze woont met haar ouders , drie broers en een zus in een appartement van het BMC. Om vijf uur ´s morgens staat ze op om te studeren. Om zeven uur ontbijt ze met haar familie en om acht uur gaat ze naar het Instituut voor Farmacologie, twintig minuten lopen van haar huis. ´s Avonds of wanneer het gevaarlijk is om over straat te gaan, gaat ze met de bus. Naast haar eigen huiswerk  en huishoudtaken helpt ze ook haar jongere broer en zusje met hun huiswerk.

De meesten van jullie zijn de afgelopen twintig jaar waarschijnlijk niet in Pakistan terug geweest, anderen kennen het land alleen uit de verhalen van vrienden en familieleden. Dus misschien is het tijd voor een korte update.

Pakistan telt inmiddels ongeveer 200 miljoen mensen, van wie er 3 à 4 miljoen christen zijn. De grootste problemen zijn er extremisme, armoede, corruptie  en sekse ongelijkheid. Daarnaast woedt in de provincie Baluchistan, waarvan Quetta de hoofdstad is, een verhitte onafhankelijkheidsstrijd tussen de Baluchi en de centrale regering. Deze laatste haalt er namelijk alle grondstoffen weg zonder ook maar iets te doen voor de bevolking. Het land is al sinds de onafhankelijkheid in 1947 in handen van 25 à 30 rijke families. In Quetta ligt het hoofdkwartier van de streng islamitische Taliban. Er zijn dagelijks aanslagen. Een  grote aanslag vond plaats in het voorjaar bij de ingang van een ziekenhuis, waar meer dan zeventig doden vielen, onder wie een groot aantal advocaten. In oktober vond een tweede grote aanslag met meer dan 40 doden plaats  in het opleidingsinstituut van de politie. Van enige vooruitgang is er, voor zover wij weten, de laatste decennia nauwelijks sprake. Vrouwen tellen er niet mee, meisjes van het platteland gaan niet naar school en worden soms al op hun tweede uitgehuwelijkt of als “afbetaling” van een schuld gebruikt. De christenen vormen er sociaal de laagste bevolkingsgroep, te vergelijken met de Indiase onaanraakbaren. Slechts 1% heeft  school gevolgd tot en met college (18 jaar). Helaas kunnen we hen niet beschermen tegen discriminatie of aanslagen. Maar misschien is het wel mogelijk om hen door betere scholing een betere kans op de arbeidsmarkt te geven en om hen uit de vicieuze cirkel van de armoede te halen. Zo kunnen ze hun steentje bijdragen aan de vooruitgang van Pakistan.

Wanneer je een goed idee wilt krijgen van de situatie in Pakistan en Quetta in het bijzonder, kan je een brief van Otto lezen uit 1999. Behalve dat de Taliban nu veel prominenter aanwezig zijn, is er niet veel veranderd. Hij is binnenkort te vinden bij “Over ons” op de website.

Het Bestuur ziet de activiteiten van Friends of Al-Falah met vertrouwen tegemoet en wenst alle donateurs een goed 2017 toe, met dank voor alle giften in het afgelopen  jaar.

We  willen donateurs graag wijzen op de mogelijkheid om het werk  onder de christelijke minderheid in Quetta te steunen d.m.v. een legaat. Gaarne geven wij hierover aanvullende informatie. Bel of mail naar Martin Zwanenburg ((tel. 078-6171393; e-mail: m.zwanenburg@gmail.com).

Colofon: Stichting Friends of Al-Falah– email: info@friendsofalfalah.nl – rek.nr. NL 22 INGB 0006 145641 correspondentie adres: Arthur van Schendelstraat 105- 3511MB Utrecht

Leden van het bestuur: Han Schellart - voorzitter; Martin Zwanenburg – penningmeester; Paulien de Wilde – secretaris; Frank van Steenbergen; Geert Edelenbosch.


Al-Falah Nieuwsbrief                         
17e Nieuwsbrief van de Vrienden van Al-Falah, december 2015


Beste vrienden van Al-Falah,
Na de aanslagen in Parijs kunnen wij ons misschien een beetje beter voorstellen, hoe stressvol het leven van de christenen in Pakistan moet zijn. In Lahore ontmoette onze voorzitter Han Schellart iemand die de aanslag op een kerk aldaar had overleefd en daarbij een oog had verloren. Ook in Quetta worden met de regelmaat van de klok aanslagen gepleegd. Toch probeert men zo goed en zo kwaad als het gaat verder te gaan.


Het werk van Friends of Al-Falah
Otto Postma’s werk voor de kansarme jongeren in Quetta voortzetten is geen eenvoudige zaak. Zijn inspiratie is nu nog even levendig als 15 jaar geleden, vóór zijn overlijden. Dat was duidelijk bij alle mensen  die Han ontmoette bij zijn laatste bezoek aan Quetta in oktober. Maar de christelijke minderheid maakt onderling veel ruzie, wat het werken voor de jongeren er niet makkelijker op maakt. Friends of Al-Falah heeft tot nu toe twee sporen gevolgd, steun aan het Al-Falah Hostel onder leiding van de Salesianen van Don Bosco en steun aan een groep oud-leerlingen van Otto, die de NGO Al-Falah without Walls (AwW)  hebben opgericht. De Salesianen zijn een grote school begonnen met veel kinderen van Afghaanse vluchtelingen. Het Al-Falah Hostel is hier al sinds enkele jaren onderdeel van. Voor de Salesianen is het een groot probleem om Pakistanen te vinden en op te leiden die het werk en de plaats van de buitenlandse paters kunnen overnemen. De oud-leerlingen van Al-Falah missen de figuur van Otto Postma die de christenen altijd aanspoorde met zijn motto ‘Stay United / Wees Eensgezind’ en die dit ook in praktijk bracht. Een goede vervanger voor hem is nooit gevonden.


Al-Falah without Walls
De Pakistaanse samenleving is in hoge mate corrupt en de christelijke gemeenschap in Quetta is onderling ernstig verdeeld. In deze omstandigheden heeft AwW zich laten verleiden tot het willen spelen van een bemiddelende rol bij een onterechte  toekenning van studiebeurzen door de vorige  minister voor christelijke minderheden. Door deze ernstige onvoorzichtigheid is AwW in opspraak geraakt en de overheid heeft op hardhandige wijze AwW gedwongen dit geld terug te betalen. Voor het bestuur van Friends of Al-Falah was dit de aanleiding om na intensief beraad te beslissen de band met AwW te verbreken. Het goedlopende  studiebeurzenprogramma, betaald door donoren uit Nederland, is inmiddels overgedragen aan de Salesianen van Don Bosco.

De Studiebeurzen
Het beurzenproject telt dertig studenten, meisjes en jongens, die in de afgelopen twee jaar gesponsord zijn voor verschillende universitaire en beroepsopleidingen. Twintig van hen hebben die studie al afgerond. De overigen zullen hun studie afmaken met een derde jaar in 2016. Financiële steun, maar ook aanmoediging zijn ongelooflijk belangrijk in Pakistan en in Baluchistan in het bijzonder. Vorig jaar vertelde een meisje dat ze liever eerst haar studie had willen afmaken alvorens te trouwen. Maar haar familie had haar gedwongen te trouwen en uiteindelijk had ze toegegeven. Helaas, want nu  in oktober werd verteld dat  ze het huis van haar schoonfamilie ontvlucht is omdat haar man bevriend geraakt is met een andere vrouw en dat ze haar toevlucht genomen heeft bij haar ouders. De extended family is de voornaamste maatschappelijke realiteit en alles bepalend in het leven. De grootste slachtoffers zijn de meisjes. Zij worden gedwongen op jonge leeftijd in te trekken bij hun schoonfamilie en daar alle huishoudelijke taken uit te voeren. En wat de jongens betreft: na het voltooien van  hun middelbare school dromen ze maar van één ding, zo snel mogelijk trouwen. Dat vinden ze kennelijk belangrijker dan een goede opleiding. Friends of Al-Falah wil deze jongens en meisjes met raad en daad blijven steunen zodat ze zich een plaats kunnen verwerven in de maatschappij. De studenten die dankzij uw steun een studie hebben kunnen afmaken of zullen afmaken zijn een rolmodel voor de andere jongeren van de christelijke minderheid.

Het geld
Het bestuur van Friends of Al-Falah is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de opbrengst uit giften op peil te houden. In dit verband willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw gift te verhogen zonder extra kosten door gebruik te maken van de bijzondere belastingregeling voor Stichtingen met ANBI status zoals de onze.
Meer hierover leest u in de Financiële Verantwoording.

Het bestuur van Friends of Al-Falah wenst iedereen prettige feestdagen  en het beste voor 2016 toe.


Financiële verantwoording 2015
Tot en met eind november  2015 heeft de stichting  Friends of Al-Falah  een totaalbedrag van Euro 9.245 aan giften ontvangen. Van stichtingen en organisaties ontvingen we     totaal Euro 3.400. Stichting Fonds voor Verpleegkundigen schonk Euro 900 vooor studiebeurzen en Impulsis gaf Euro 2.500 voor Al-Falah without Walls.   

De vrienden van Al-Falah hebben met hun periodieke en eenmalige giften een bedrag van Euro 5.845
bijeengebracht.


Met name de opbrengst van giften van stichtingen, instellingen en organisaties blijft sterk achter bij die van vorige jaren. Als gevolg van de economische crisis heeft de overheid  besloten de subsidies aan de grote liefdadigheidsorganisaties sterk in te krimpen of zelfs stop te zetten en dat heeft zijn uitwerking niet gemist. Het betekent wel dat onze stichting de financiële reserve heeft moeten aanspreken.

Het bestuur wil alle gevers hartelijk danken voor hun giften waarmee we diverse projecten in Quetta konden steunen. Tot en met eind november  2015 hebben we een totaalbedrag van Euro 23.898 voor de volgende projecten naar Pakistan overgemaakt. Voor ondersteuning van het jongerenhuis werd Euro 5.000 overgemaakt en voor het project Al-Falah without Walls/studiebeurzen Euro 18.898.

Om het voortbestaan van het Al-Falah jongerentehuis voor de achtergestelde jeugd van Quetta  onder de verantwoordelijkheid van het Don Bosco Learning Center zeker te stellen, vragen wij u wederom de financiële ondersteuning  ruimhartig voort te zetten; de jongeren van het tehuis zijn u daarvoor buitengewoon dankbaar.

De stichting  Friends of Al-Falah is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat giften aan de stichting onder de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting vallen.
In dit verband willen we u wijzen op de mogelijkheid om uw bijdrage voor de ondersteuning van het jongerentehuis te verhogen - zonder dat het u meer geld kost - door uw giften voor een periode van minimaal 5 jaar toe te zeggen.
Schenkt u bijvoorbeeld Euro 200,- per  jaar en valt u onder het inkomstenbelastingtarief van 42%, dan bespaart u Euro 84,- aan inkomstenbelasting. De drempel voor de giftenaftrek komt op deze gift namelijk niet in mindering.
Deze manier van schenken moet wel schriftelijk worden vastgelegd, maar u hoeft niet meer naar de notaris. De noodzakelijke formulieren voor deze regeling kunt u bij de penningmeester aanvragen.

We willen u  ook nog attenderen op de mogelijkheid de stichting te ondersteunen met een legaat.
Dit moet wel via een notaris geregeld worden. Vanwege de ANBI-status hoeft de stichting geen erfbelasting te betalen en komt uw legaat dus helemaal ten goede van het jongerentehuis.  

Voor verdere informatie over de financiën  van de stichting kunt u contact opnemen met de penningmeester, Hans Holthaus  (tel. 0314-642177).

Han Schellart - Hans Holthaus - Paulien de Wilde - Frank van Steenbergen - Martin Zwanenburg - Geert Edelenbosch

Colofon
Stichting Friends of Al-Falah info@friendsofalfalah.nl         rekeningnummer NL 22 INGB 0006 145641                     correspondentie:  Arthur van Schendelstraat 105, 3511 MB Utrecht

http://www.friendsofalfalah.nl


Pagina 1 van 8  > >>