financieel overzicht 2018

Finaal overzicht van de financiële resultaten in 2018
In 2018 heeft de Stichting een bedrag van €14.000  overgemaakt naar Pakistan voor het project en voor studiebeurzen in twee betalingen van €9.000  en €5.000. De laatste betaling is grotendeels een voorschot voor de studiebeurzen in 2019.
De donaties van particulieren zijn in 2018 wat teruggelopen – van €9.325  in 2017 naar €8.335  in 2018 - maar er zijn wel weer donaties ontvangen van instellingen: €500  van de Stichting Wijjocha en €400  van de Diaconie Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.
De kosten in Nederland voor bankzaken, de website, software en de nieuwsbrief bedroegen in 2018  €702€. De totale uitgaven waren €5.631  hoger dan de inkomsten.
Door dit verschil, zijn de reserves van de Stichting bij SNS en ING gezamenlijk teruggelopen van €46.461  aan het begin van 2018 tot € 41.099  aan het eind van 2018.

Baten en lasten in 2018         

BATEN       
Banksaldo begin 2018 ING                           1.688  
Banksaldo begin 2018 SNS                         44.772  
Totaal banksaldo begin 2018 (ING + SNS)                46.460 

Rente bij over 2017 ING                                     0  
Rente bij over 2017 SNS                                 106  
Rente bijgeschreven in 2018 (ING + SNS)                     106 

Donaties van particulieren                             8.335  
Donaties van instellingen                                  900  
Totaal donaties                                                         9.235 

Totaal                                                                    55.801

LASTEN      
Banksaldo eind 2018 ING                              2.820  
Banksaldo eind 2018 SNS                            38.279  
Totaal banksaldo eind 2018 (ING + SNS)                  41.099 

Project en studiebeurzen programma              9.000  
Voorschot studiebeurzen  in 2019                    5.000  
Totaal betalingen Pakistan                                       14.000 

Website                                                             54  
Bankkosten                                                      223  
Bancaire software                                             130  
Nieuwsbrief                                                      295  
Totale kosten in Nederland                                           702 

Totaal                                                                     55.801

Voorlopig overzicht van de financiële resultaten in 2018

(op 13 december 2018)

In 2018 heeft de Stichting een bedrag van € 14.000  overgemaakt naar Pakistan voor het studiebeurzen programma in twee betalingen van € 9.000  en € 5.000 . De laatste betaling is gedeeltelijk een voorschot voor de studiebeurzen in 2019.

De donaties van particulieren zijn in 2018 wat afgenomen van € 9.325 naar €7.600 (raming), maar er is weer een donatie van een instelling ontvangen van  €500

De totale geraamde uitgaven waren in 2018 €6.200 hoger dan de geraamde inkomsten.

Dit verschil zal de reserves van de Stichting bij SNS en ING gezamenlijk aan het eind van 2018 terugbrengen tot € 40.261 (raming)

Voorlopige raming van baten en lasten in 2018 op 13 december 2018

Alle getallen eindigend op 00 zijn ramingen

BATEN

Totaal banksaldo op 1 jan. 2018 (ING en SNS)                   46461

Donaties van particulieren                     7600

Donaties van instellingen                         500

Subtotaal                                                                       8100

Interest op banksaldi ING en SNS                               400

Totaal                                                                                                       54961

LASTEN

Projecten Pakistan                                  9000

Voorschot studiebeurzen 2019             5000

Subtotaal                                                                    14000

Kosten in Nederland                                                     700

Totaal banksaldi op 31 dec.2018 (ING en SNS)   40261

Totaal                                                                                                       54961

 

(op 13 december 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46461

 

 

 

 

 

 

 

 

7600

 

 

 

500

 

 

 

8100

 

 

 

 

 

Interest op banksaldi ING & SNS

400

 

 

 

 

 

54961

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

 

Projecten Pakistan

9000

 

 

Voorschot studiebeurzen  in 2019

5000

 

 

subtotaal

14000

 

 

Raming

 

 

Kosten in Nederland

700

 

 

 

 

Totaal banksaldo eind 2018 (ING + SNS)

40261

 

 

GERAAMD ALS RESTPOST

 

 

 

 

totaal

 

 

 

 

 

54961

 

Overzicht van de financiële resultaten in 2017
In 2017 heeft de Stichting een bedrag van 15.000 Euro overgemaakt naar Pakistan voor het studiebeurzenprogramma in drie betalingen van 5.000 Euro. De laatste betaling is gedeeltelijk een voorschot voor de studiebeurzen in 2018. De donaties van particulieren zijn in 2017 opgelopen  tot 9.325 Euro,  maar er zijn geen donaties meer ontvangen van instellingen. Een in 2016 ontvangen donatie van 1.500 Euro is in 2017 zelfs teruggestort naar de donateur, daar de beoogde doelgroep is vervallen. De donatie was bedoeld voor de opleiding van verpleegkundigen, maar dit heeft de regering van Baluchistan nu zelf als eigen prioriteit opgenomen.
De kosten in Nederland voor bankzaken en website bedroegen in 2017   565 Euro. De totale uitgaven waren  7.825 Euro hoger dan de inkomsten. Dit verschil heeft de reserves van de Stichting bij SNS en ING gezamenlijk teruggebracht tot  46.461 Euro.

 

Balans en staat van baten en lasten in 2016 (in €)

ING beginsaldo                                                       629.62

SNS beginsaldo                                                  65.874.58

Donaties van particulieren                                     7.920.00

Donaties van instellingen                                        5600.00

Stichting Fonds voor verpleegkundigen                   3.900.00

Stichting City-Kerk Maastricht                                   200.00

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch                   1.500.00

Bankrente SNS Bank                                                873.21

TOTAAL                                                             80.897.41

 

Bankkosten                                                             350.71

Kantoorkosten                                                           54.45

Projecten Pakistan                                               26.666.00

ING eindsaldo                                                       3.128.46

SNS eindsaldo                                                     50.697.79

TOTAAL                                                             80.897.41

 

Toelichting:De leden van het bestuur van de stichting Friends of Al-Falah brengen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen kosten in rekening.

De bankkosten bestaan voor het grootste gedeelte uit de kosten van de periodieke overboekingen naar Pakistan.

De kantoorkosten in 2016 bestonden enkel uit het onderhoud van de website en de kosten van de nieuwsbrief.

De kosten voor de projecten in Pakistan bestonden uit de steun aan het jongerenhuis Al-Falah, nu onderdeel van het Salesian Wefare Center (€ 10.000), het lopende en nieuwe studiebeurzen programma (€ 15.300) en een laatste betaling mbt de afbouw van het AwW, Al-Falah withiut Walls (€1.365).

De donaties van particulieren zijn in 2016 in vergelijking met 2015 iets teruggelopen (van € 8.330 naar € 7.920). De donaties van instellingen zijn sterk opgelopen (van € 3.400 naar 5.600), maar in vergelijking met eerdere jaren , met name met 2014 (van € 66.900 naar  € 5.600), waarbij in 2014 sprake was van een grote gift van een anonieme donor.

Evenals in 2015 heeft het bestuur ook in 2016 moeten besluiten de reserves aan te spreken. De gecombineerde reserves  bij de SNS en bij de ING zijn in 2016 gedaald met 12.678.00 van € 66.504.00 naar € 53.826.00. Deze reserve is inclusief de reserveringen voor meerjarige studiebeurzen.

 

 

Balans en staat van baten en lasten 2015 (in euro’s)

 

Banksaldi  1-1-2015

ING Bank                                                  979,96

SNS Bank                                             83.594,01

Donaties van particulieren                       8.330,00

Donaties van instellingen:

Impulsis                                                 2.500,00

St. Fonds voor Verpleegkundigen                 900,00

Bankrente  SNS Bank                                 917,57

Totaal                                                 97.221,54

 

 

Bankkosten                                               478,96

Kantoorkosten                                          340,38

Projecten Pakistan                                29.898,00

Banksaldi  31-12-2015

ING Bank                                                 629,62

SNS Bank                                            65.874,58

Totaal                                                97.221,54

 

Toelichting:

De  leden van het bestuur van de Stichting Friends of Al-Falah brengen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen kosten in rekening.

De bankkosten bestaan voor het grootste deel uit kosten van de periodieke overboekingen naar Pakistan.

De kantoorkosten hebben betrekking op het drukken en verzenden van de jaarlijkse nieuwsbrief, kopieerpapier, onderhoud van de website, abonnement op een eenvoudig boekhoudprogramma  en registratie bij de Kamer van Koophandel.

De projecten in Pakistan omvatten de ondersteuning van het  jongerentehuis (€11.000) en het project Al-Falah without Walls/studiebeurzen  (€18.898).

 

Vergeleken met boekjaar 2014 heeft de stichting in 2015 4 % meer aan donaties van particulieren ontvangen, n.l. € 8.330 i.p.v.  € 8005.

Hoofdzakelijk als gevolg van de economische crisis is het van  organisaties en instellingen ontvangen bedrag dramatisch gedaald van € 66.900 in 2014 naar slechts  € 3.400 in 2015.

Hierbij dient te worden vermeld dat we in 2014 een grote gift hebben ontvangen van een donor die anoniem wenst te blijven.

Het bestuur heeft daarom moeten besluiten de reserves aan te spreken.

 

Balans en staat van baten en lasten 2014 (in euro’s)

 

Banksaldi 1-1-2014

ING Bank                                            2.733,84

SNS Bank                                          33.940,10

Donaties van particulieren                    8.005,50

Donaties van instellingen:

Impulsis                                             2.500,00

St. Wiijocha                                        3.000,00

St. Marthe van Rijswijck                     10.000,00

St. Eerlijk Delen                                  2.500,00

Familiefonds Wierda-Baas                    3.000,00

St. Fonds voor Verpleegkundigen            900,00

Anoniem                                          45.000,00

Bankrente  SNS Bank                             653,91

Totaal                                             112.233,35

 

 

Bankkosten                                           321,26

Kantoorkosten                                        471,87

Fondswervingskosten                           1.966,25

Projecten Pakistan                             24.900,00

Banksaldi  31-12-2014

ING Bank                                               979,96

SNS Bank                                          83.594,01

Totaal                                              112.233,35

 

Toelichting:

De  leden van het bestuur van de Stichting Friends of Al-Falah  brengen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen kosten in  rekening.

De bankkosten bestaan voor het grootste deel uit kosten van de periodieke overboekingen naar Pakistan.

De kantoorkosten hebben betrekking op het drukken en verzenden van de jaarlijkse nieuwsbrief, kopieerpapier, onderhoud van de website, abonnement op een eenvoudig boekhoudprogramma  en registratie bij de Kamer van Koophandel.

De projecten in Pakistan omvatten de ondersteuning van het  jongerentehuis (€6.000,00) en het project

Al-Falah without Walls  (€8.000,00), alsmede studiebeurzen (€10.900,00).

Vergeleken met boekjaar 2013 heeft de stichting in 2014 bijna 13 % minder aan donaties van particulieren ontvangen, n.l. € 8.005,50  i.p.v.  € 9.024,00.

In 2013 en 2014   is middels een fondswervingsadviseur een eenmalige actie gehouden ten behoeve  van een studiebeurzenprogramma in Quetta.Dit heeft ruim 25.500,00 opgebracht.

De samenwerking met deze adviseur wordt echter niet gecontinueerd  i.v.m. de hoge kosten die hij  in rekening brengt. Een bijzonder  gulle gever heeft in deze periode bovendien een gift gedaan ten bedrage van € 45.000,00.

 

Balans en staat van baten en lasten 2013 (in euro’s)

Banksaldi  1-1-2013           33.447,57

Donaties van particulieren    9.024,00

Donaties van instellingen:

Impulsis                             5.000,00

Provincialaat Franciscanen   1.000,00

St. Eerlijk Delen                  5.000,00

St. Weeshuis te Nijkerk       2.500,00

St. Overzijde                      2.000,00

Dr. Hofstee Stichting           2.500,00

St.Stronck Kemp Fonds          500,00

Anonieme stichting              5.000,00

Bankrente                             918,44

 

Totaal                              66.890,01


Bankkosten                             199,86

Kantoorkosten                         213,58

Fondswervingskosten            2.798,13

Projecten Pakistan               27.004,50

Banksaldi  31-12-2013         36.673,94

 

Totaal                                 66.890,01

Toelichting:  De leden van het bestuur van de Stichting Friends of Al-Falah  brengen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen kosten in  rekening.De bankkosten bestaan voor het grootste deel uit kosten van de periodieke overboekingen naar Pakistan. De kantoorkosten hebben betrekking op het drukken en verzenden van de jaarlijkse nieuwsbrief, kopieerpapier, onderhoud van de website en registratie bij de Kamer van Koophandel.De projecten in Pakistan omvatten de ondersteuning van het jongerentehuis (€ 12.000,00) en het project Al-Falah without Walls  (€15.004,50).
Vergeleken met boekjaar 2012 heeft de stichting in 2013 ca. 20 % minder aan donaties van particulieren ontvangen, n.l. € 9.024,00  i.p.v.  € 11.352,00.De in 2013 gestarte capaciteitsvergroting voor fondswerving heeft voor de donaties van goede doelen instellingen wél haar vruchten afgeworpen: die zijn bijna verdubbeld, van € 12.600,00 naar € 23.500,00.  

Van de volgende personen, instellingen en stichtingen heeft de stichting Friends of Al-Falah sinds haar oprichting in 2002 belangrijke giften ontvangen:

 • ZKH Prins Claus der Nederlanden
 • Benevolenta, Warmenhuizen
 • CMC, Den Haag
 • Cordaid, Den Haag
 • Wijjocha, Berg en dal
 • Impulsis, Utrecht
 • Haella, Den Haag
 • WorlEdu, Hogeschool Eerbeek
 • Sales Promotion Bureau Hokra, Goudriaan
 • Provincialaat Franciscanen, Utrecht
 • Stichting Eerlijk Delen, Haarlem
 • Stichting Weeshuis te Nijkerk. Putten
 • Stichting De Overzijde, Soest
 • Dr.Hofstee Stichting, Alkmaar

En verder van:

H. Hartstra stichting, Hengelo; St. Vincentius Vereniging, ’s Hertogenbosch; MDF Training & Consultancy, Ede; Communiteit van de Franciscanen, Utrecht en Leiden; Stichting de Goede Doelen, Delft; Maria Stroot Fonds, Heemstede; Rotary Wijchen, Stichting Stronck - Kemp Fonds, Dordrecht.

Om kansarme jongeren in Quetta een toekomst te blijven bieden, is de stichting afhankelijk van particuliere giften. Met ongeveer 20 euro per maand zorgt u er voor dat één kind naar school kan. Daarnaast wil de stichting blijven investeren in zaken die Al-Falah zo bijzonder maken, zoals muzieklessen, computerlessen en excursies. U kunt bijdragen aan de ontwikkeling van deze jongeren door de stichting te machtigen om regelmatig een door uzelf bepaald bedrag van uw rekening af te schrijven. Maar ook een eenmalige gift stellen wij zeer op prijs.

Tot slot is het het vermelden waard dat de staf Utrecht het initiatief heeft genomen tot Team2015utrecht.nl waarin veel organisaties bijeen zitten die de Millenniumdoelen voor 2015 nastreven. Ook wij zijn daarbij aangesloten.