Nieuws

Apr 5, 2018

19e Nieuwsbrief


19e Nieuwsbrief van de Vrienden van Al-Falah, januari  2018

Alweer een jaar voorbij. Opnieuw zijn er in Quetta, ondanks de moeilijke levensomstandigheden, studenten afgestudeerd en opnieuw zijn er aanvragen voor studiebeurzen bijgekomen. Wij, in ons rijke landje, kunnen ons moeilijk een voorstelling maken van de moeite en het doorzettingsvermogen, die het kost om zover te komen. We hopen dat de afgestudeerden een goede baan zullen vinden en we zullen het komende jaar weer ons best doen om zoveel mogelijk kandidaten een beurs te geven. Daarvoor is jullie bijdrage onontbeerlijk. Voor de komende drie jaren zullen we aan onze toezeggingen kunnen voldoen, maar voor nieuwe beurzen is helaas (nog) geen ruimte.

In december heeft er weer een aanslag plaatsgevonden, nu op een kerk in Quetta  waarbij minstens negen doden en veel gewonden zijn gevallen. Maar het leven gaat door, ook bij de Salesianen, die treuren over het recente overlijden van Peter Zago. Hij was weliswaar met pensioen, maar hij heeft  veel goed werk verricht in Quetta.  Sami, een kortgeleden afgestudeerde Salesiaan, is er nu enthousiast aan de slag gegaan.

Onze  voorzitter Han Schellart is dit jaar weer in Quetta geweest om plannen te maken voor het komende jaar. Hier vinden jullie het verslag van zijn reis.

Bezoek Quetta   14-28 november 2017

Op de eerste avond van mijn bezoek aan Quetta werd  ik uitgenodigd voor het avondeten bij de zusters  van het meisjes hostel,  de laatste uitbreiding van het Don Bosco Center.  Ook de jongens van Al-Falah waren erbij. Een warm avondmaal verzorgen is geen eenvoudige zaak hier. Omdat in grote delen van Quetta de gasdruk regelmatig wegvalt, moet het avondeten al om vier of vijf uur ’s morgens klaar gemaakt worden. Dit raakt niet alleen de zusters, maar veel mensen, vooral in de armste wijken van de stad. En dat zijn er veel, want Quetta breidt zich nog steeds geweldig uit.Geen echte ontwikkeling, maar alleen meer van hetzelfde. Onverharde wegen vol met gaten, open riool, wegvallen van de gasdruk, onderbreking van de elektra, verkeersopstoppingen, nu niet meer in het centrum, maar in de wijken daarbuiten.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Zoals gezegd, is het Don Bosco centrum uitgebreid met een hostel voor meisjes. En sinds mei is er  een Pakistaanse Salesiaan gekomen. Father Sami is na zijn opleiding in de Filippijnen teruggekomen naar Pakistan en werkt nu in Quetta. Hij is jong en enthousiast, spreekt de taal en kent de cultuur. Hij houdt zich intensief bezig met de jongens van Al-Falah.

Het studiebeurzenprogramma loopt goed. Op twee punten is het programma bijgesteld. Omdat de regering van Baluchistan zelf de opleiding van verpleegkundigen uit de eigen provincie stimuleert en daarvoor ruime studie beurzen ter beschikking stelt, is onze steun voor deze opleiding overbodig geworden. Op de tweede plaats was bij het begin afgesproken dat studenten zelf 25 % van de studiekosten zouden betalen. Een aantal van de studenten heeft zich hieraan niet gehouden en daarom is besloten hun studiebeurs voorlopig  te stoppen afhankelijk van de reden van wanbetaling. Eén student heeft het afgelopen jaar zijn vader en moeder verloren. Voor hem geldt de stopzetting van de beurs dus niet.

Er zijn ook positieve uitzonderingen. Zo vertelde de vader van een studente dat hij enkele jaren geleden zijn huis verkocht had en in zoiets als wat in Nederland een “sociale huurwoning van de regering” zou heten was gaan wonen. Van het geld van de verkoop van zijn eigen huis had hij het onderwijs van twee van zijn zonen tot nu toe kunnen betalen. Zijn oudste zoon heeft een artsenopleiding in de Oekraïne afgemaakt. Zijn tweede zoon volgt het tweede jaar van die opleiding en zijn dochter Sharon doet een bachelor in Quetta en krijgt daarvoor van een beurs van de Salesian Social Welfare Society. Tot zover het verslag van Han

Vernieuwende aanpak

Jullie hebben al een tijd niets van ons gehoord, maar we hebben niet stil gezeten. We hebben als bestuur van Friends of Al-Falah zitten  nadenken over een vernieuwende aanpak van fondswerving, nu de subsidies grotendeels zijn weggevallen.  Een van de plannen is om nieuwe donateurs de mogelijkheid te geven om  met een bepaald bedrag per jaar bij voorbeeld de leermiddelen of het collegegeld voor een student te bekostigen.

Ook hebben we het idee opgevat om nieuwe, jongere, misschien niet direct-betrokken leden aan te trekken via social media. Omdat ons bestuur voor het merendeel uit 60-plussers bestaat, is onze ervaring daarmee zeer gering. Onze vraag aan jullie is nu of jullie iemand zouden weten die bereid is om ons hiermee te helpen. Misschien is er iemand in het onderwijs die hier een klein project van kan maken?

Voorlopig overzicht van de financiële resultaten

De resultaten zijn nog voorlopig i.v.m. nog te ontvangen gegevens van de SNS bank, waar de Stichting een spaarrekening aanhoudt. De betaalrekening is bij de ING. Na ontvangst van de jaaroverzichten van ING en SNS zal een definitieve balans en staat van baten en lasten voor 2017 worden opgesteld en worden opgenomen op de website. Het jaaroverzicht van de SNS komt pas in maart.

In 2017 heeft de Stichting een bedrag van €15.000  overgemaakt naar Pakistan, €10.000 voor ondersteuning van het jongerenhuis Al-Falah en €5.000  voor het studiebeurzen- programma. De laatste betaling is gedeeltelijk een voorschot voor de studiebeurzen in 2018. De donaties van particulieren zijn in 2017 wat opgelopen – tot €9.325  - maar er zijn geen donaties meer ontvangen van instellingen. Een in 2016 ontvangen donatie van €1.500  hebben we moeten terugstorten omdat de regering van Baluchistan niet langer donaties voor de opleiding van geneeskundigen accepteert.

De kosten in Nederland voor bankzaken en website bedroegen in 2017 €565. De totale uitgaven waren €7.825 hoger dan de inkomsten. Dit verschil heeft de reserves van de Stichting bij SNS en ING gezamenlijk teruggebracht tot €48.132. Dit bedrag is nog voorlopig.

We  willen donateurs graag wijzen op de mogelijkheid om het werk  onder de christelijke minderheid in Quetta te steunen d.m.v. een legaat. Gaarne geven wij hierover aanvullende informatie. Bel of mail naar Martin Zwanenburg ((tel. 078-6171393; e-mail: m.zwanenburg@gmail.com).